MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej


Naszym głównym celem jest zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie.
Będziemy się zatem starać:

 • Zapewnić ciągłość realizacji zadań i celów uwzględnionych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • Wspomagać i pozytywnie motywować talenty i możliwości dziecka.
 • Zapewnić właściwe warunki dla procesu uczenia się.
 • Działania edukacyjne opierać na życzliwości, szacunku
  i partnerstwie.
 • Zapewnić równość szans i sprawiedliwość społeczną.
 • Zachęcać do podejmowania ciągłego uczenia się (edukacja przez całe życie).
 • Propagować edukację środowiskową, ekologiczną, kulturalną, techniczną, naukę języków obcych i komputeryzację.
 • Kształtować nawyki kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz postawy prozdrowotne.