DOKŁADNA INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA OBIADY ZNAJDUJE SIĘ NA INDYWIDUALNYM KONCIE UCZNIA

*link aktywacyjny do mobiPortal został wysłany do Rodziców na podane przez nich adresy e-mail;
* link aktywacyjny jest ważny tylko 24 godziny;
* w sprawie ponownego wygenerowania linku aktywacyjnego do strony mobiPortal prosimy o kontakt z panią Magdaleną Nalepką – intendentką pod nr telefonu: 32 2622614 wew. 14 lub poprzez e-mail mnalepka@sp3.dg.pl lub sekretariat@sp3.dg.pl

instrukcja obsługi programuPROSIMY O TERMINOWE WPŁATY DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA KONTO.
KONTO SZKOŁY JEST PODANE W DEKLARACJI ORAZ WIDNIEJE W PONIŻSZEJ TREŚCI TEJ STRONY.
NIEUREGULOWANIE NALEŻNOŚCI DO DNIA 15-TEGO SPOWODUJE WSTRZYMANIE OBIADÓW DLA DZIECKA.


Zasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2023/2024

 1. Cena obiadu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 6,00 zł i może ulec zwiększeniu bez konieczności zmiany deklaracji.
 2. Opłaty za żywienie wnosi się w całości za dany miesiąc z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca.
 3. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie wywieszana na tablicy korkowej przy wejściu do świetlicy szkolnej oraz w tej zakładce „Obiady”, w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca.
 4. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.
 5. Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać w dniu poprzedzającym jego nieobecność od godziny 8.00 do godziny 11:00 pod numerem tel. 32 262 26 14 wew. 11, 14, 16  lub przez mobiPortal (instrukcja poniżej).
 6. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z wyżywienia w następnym miesiącu. W przypadku braku możliwości dokonania takiego odpisu, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) ucznia dokonuje się jej wypłaty na konto bankowe.
 7. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, rodzicowi (prawnemu opiekunowi) nie przysługuje prawo zwrotu należności za czas tej nieobecności.
 8. Za nieterminową wpłatę za żywienie dziecka będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.
 9. Rodzic może zrezygnować z obiadów wyłącznie w formie pisemnej na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca żywieniowego.
 10. W przypadku braku opłaty w danym miesiącu, z dniem 1 następnego miesiąca obiady dla dziecka będą wstrzymywane.
 11. W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznych opłat za żywienie Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymać wydawanie posiłków do momentu uregulowania należności.
 12. Konto do wpłat za żywienie: 52 1560 0013 2557 1242 7561 0005 w tytule: obiady za ……. kl. ….. za miesiąc ……….
 13. Deklaracja w sprawie świadczenia usługi żywieniowej na rok szkolny 2023/2024 jest do pobrania ze strony internetowej szkoły, można ją również odebrać i podpisać u wychowawcy świetlicy od dnia 01.09.2023 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW DLA DZIECI Z POLSKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W związku z zbliżającym się początkiem roku szkolnego, rodzice (opiekunowie)  mogą ubiegać się o pomoc w formie pokrycia kosztów obiadów w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W/w programem mogą być objęte tylko i wyłącznie polskie dzieci. Informacja o tym, jak ubiegać się o dofinansowanie jest zamieszczona w szkole na szybie dyżurki szkolnej. Zainteresowanych rodziców prosi się o zapoznanie z informacją przekazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW DLA DZIECI Z UKRAINY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W związku z zbliżającym się początkiem roku szkolnego, rodzice (opiekunowie) dzieci z Ukrainy mogą ubiegać się o pomoc w formie pokrycia kosztów obiadów
w szkole zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Informacja o tym, jak ubiegać się o dofinansowanie jest zamieszczona w szkole na szybie dyżurki szkolnej. Zainteresowanych rodziców prosi się o zapoznanie z informacją przekazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. 


Deklaracja obiadowa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Instrukcja mobiPortal