MODEL ABSOLWENTA Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej

1.   Absolwent naszej szkoły powinien posiąść wiedzę operatywną i funkcjonalną.

2.   Powinien wykazać się umiejętnościami zbierania i przetwarzania informacji, komunikowania się i współpracy
z rówieśnikami oraz dorosłymi, umieć podejmować trafne decyzje w sprawach problemowych, dążyć do samokształcenia.

3.   Wobec rzeczywistości powinien być kreatywny, wykazywać odpowiedzialność i krytycyzm wobec samego siebie
i otoczenia, być osobą  o wysokiej kulturze osobistej.

4.   W stosunkach międzyludzkich powinien być otwarty, szczery w działaniach, tolerancyjny i uczciwy.

5.   Powinien identyfikować się z tradycją szkoły i dbać o jej dobre imię.