Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej (https://www.sp3dg.edu.pl/).

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-03-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (np. skany, PDF). Filmy nie są zaopatrzone w napisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Wawrzyńczyk.
 • E-mail: sekretariat@sp3.dg.pl
 • Telefon: 322622614

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: ul. Mireckiego 1
  41-300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: sekretariat@sp3.dg.pl
 • Telefon: 322622614

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich  –  rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

H3 budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej.

Przed wejściem do budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, bez windy.

Przed wejściem głównym do budynku znajdują się dwustopniowe schody (brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych).

Punkt informacyjny znajduje się na parterze budynku, sekretariat szkoły – piętro I, księgowość – piętro II.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.