STOP PRZEMOCY

Zarówno w październiku jak i w listopadzie w kalendarzu znaleźć można dni, które mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na przemoc w szerokim tego słowa znaczeniu.

  • 2 październik – Dzień Bez Przemocy
  • 2 listopad – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole
  • 19 listopad – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

  • Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania
  • Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
  • Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej
  • Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych

Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania. Ktoś sadzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest, przy tym, „święcie” przekonany, że ten drugi powinien mu się „bezwzględnie” podporządkować i zaspokoić jego „jedynie słuszne” życzenia. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce. Nieważne jest tu stanowisko drugiej osoby, jej zdanie, chęci i potrzeby – ma być tak jak on sobie życzy i „to już”, „natychmiast”, „bez dyskusji i gadania”.

Chcąc zwrócić uwagę naszych uczniów na tę tematykę podczas godzin z wychowawcą omawiane były zarówno formy przemocy jak i sposoby reagowania i radzenia sobie z nią. Ponad to 9 listopada odbył się szkolny Quiz o tematyce przeciwdziałania przemocy. Na podium stanęła klasa 7a, 6a i 6b, a pierwsze miejsce nagrodzone zostało koszem owoców z niespodzianką dla całej klasy.