Żywienie/obiady


INFORMACJA

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MIESIĄCU marcu 2023 roku wynosi :

23 OBIADY x 6,00 ZŁ = 138,00 ZŁ

Intendent podaje bieżącą kwotę do wpłaty przez e-dziennik do dnia 5 każdego miesiąca.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY DO 10.03.2023r. NA KONTO SZKOŁY PODANE
W DEKLARACJI
(KONTO PODANO RÓWNIEŻ W PONIŻSZEJ TREŚCI TEJ STRONY)

tel. 32 262 26 14 wew. 14; e-mail: sp3@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

 

Zasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2022/2023

 1. Cena obiadu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 6,00zł (od 1 marca 2023r.) i może ulec zwiększeniu bez konieczności zmiany deklaracji.
 2. Opłaty za żywienie wnosi się w całości za dany miesiąc z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 3. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie wywieszana na tablicy korkowej przy wejściu do świetlicy szkolnej oraz będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły www.sp3dg.edu.pl w zakładce „Aktualności – żywienie”, w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca.
 4. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.
 5. Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać w dniu poprzedzającym jego nieobecność od godziny 8.00 do godziny 11:00pod numerem tel. 32 262 26 14 wew. 11, 14, 16  lub mailowo: sp3@edu.dabrowa-gornicza.pl
 6. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z wyżywienia w następnym miesiącu. W przypadku braku możliwości dokonania takiego odpisu, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) ucznia dokonuje się jej wypłaty na konto bankowe.
 7. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, rodzicowi (prawnemu opiekunowi) nie przysługuje prawo zwrotu należności za czas tej nieobecności.
 8. Za nieterminową wpłatę za żywienie dziecka będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.
 9. Rodzic może rozwiązać deklarację wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia według wzoru podanego w deklaracji.
 10. W przypadku braku opłaty w danym miesiącu, z dniem 1 następnego miesiąca obiady dla dziecka będą wstrzymywane.
 11. Dyrektor szkoły może rozwiązać deklarację bez wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty przekraczającej 14 dni.
 12. Konto do wpłat za żywienie: 52 1560 0013 2557 1242 7561 0005 w tytule: obiady za ……. kl. ….. za miesiąc ……….
 13. Deklaracja w sprawie świadczenia usługi żywieniowej na rok szkolny 2022/2023 będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły, można ją również odebrać i podpisać u wychowawcy świetlicy od dnia 01.09.2022 r.