Żywienie


UWAGA

Wpłaty za obiady  będą  przyjmowane z góry za cały miesiąc do  15 czerwca  2022r.

w kwocie:  15 obiadów x 5zł = 75 zł 

Kontakt do intendenta: magdalenasp3@wp.pl lub 32 262 26 14 wew. 14 

Przed wpłatą za żywienie należy sprawdzić telefonicznie w księgowości czy dziecko miało odpis – nadpłatę lub zaległość i odpowiednią kwotę wpłacić.

Wpłaty przyjmuje wychowawca świetlicy.

Pieniądze można również przesłać na konto bankowe szkoły według wzoru, który znajduje się w umowie.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Zasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2021/2022

 1. Opłaty za żywienie wnosi się w całości za dany miesiąc z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca.
 1. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.
 1. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z wyżywienia  w następnym miesiącu. W przypadku braku możliwości dokonania takiego odpisu, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) ucznia dokonuje się jej wypłaty na konto bankowe.
 1. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, rodzicowi (prawnemu opiekunowi) nie przysługuje prawo zwrotu należności za czas tej nieobecności. * **
 1. Za nieterminową wpłatę za żywienie dziecka będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.
 1. Umowa o żywienie może być wypowiedziana przez rodzica (prawnego opiekuna) z jedno tygodniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
 1. Dyrektor szkoły może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty przekraczającej 7 dni.

* Rezygnacji może dokonać osobiście uczeń lub rodzic, a przypadku choroby również telefonicznie 32 262 26 14 – sekretariat szkoły lub mailowo magdalenasp3@wp.pl do godziny 12.00. Jednorazowe odliczenia będą uwzględniane po wcześniejszym (przynajmniej jednodniowym) zgłoszeniu przez ucznia, rodzica lub wychowawcę (opiekuna) tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole, wynikającej  z zaplanowanego wyjścia lub wycieczki szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Dąbrowie Górniczej

GETIN NOBLE BANK SA. 52 1560 0013 2557 1242 7561 0005

Tytuł wpłaty: obiady szkolne za ucznia/uczennicę ……kl. … ilość obiadów…. za miesiąc.

Obiady 2021/2022

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej na smaczne obiady .

Obiady przygotowywane są przez wykwalifikowany personel w kuchni szkolnej i są estetycznie podawane na terenie stołówki.

Posiłki sporządzamy z wysoko wyselekcjonowanych produktów i zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci w szkołach.

Na terenie naszej szkoły działa stołówka, która zapewnia ciepły, dwudaniowy posiłek. Jest on przygotowywany na miejscu w szkolnej kuchni,
wydawany w godz. 11:15 – kl. I, II11:30 – kl. III i IV oraz 12:35 – kl. V, VII, VIII

 1. Cena obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 5,00zł.
 2. Wpłaty za obiady należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca, z góry przelewem na rachunek bankowy szkoły: 52 1560 0013 2557 1242 7561 0005 (tak, aby wpływ na koncie szkoły był zaksięgowany do 15 każdego miesiąca), w tytule proszę podać : „wpłata za obiady (imię i nazwisko, klasa, ilość obiadów, za jaki miesiąc)”. Po 15 dniu będą naliczane ustawowe odsetki. W przypadku braku opłaty w danym miesiącu, z dniem 1 następnego miesiąca obiady dla dziecka będą wstrzymywane.
 3. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie wywieszana na tablicy korkowej przy wejściu do świetlicy szkolnej oraz będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły http://www.sp3dg.edu.pl w zakładce „Aktualności – żywienie”, w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca. Dodatkowo informację o należnej opłacie można uzyskać pod nr telefonu: 32 262 26 14, prosząc o połączenie z intendentem P. Magdaleną Nalepka lub mailowo: magdalenasp3@wp.pl
 4. Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać w dniu poprzedzającym jego nieobecność od godziny 8.00 do godziny 11:00 pod numerem tel. 32 262 26 14, u wychowawcy świetlicy lub mailowo: magdalenasp3@wp.pl
 5. Odpisy z tytułu nieobecności dziecka na obiadach będą odliczane w kolejnym miesiącu.
 6. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Stołówki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Dąbrowie Górniczej.
 7. Intendent: Magdalena Nalepka pracuje każdego dnia w godzinach 7:30 – 15:30.
 8. Umowa w sprawie świadczenia usługi żywieniowej na rok szkolny 2021/2022 będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły, można ją również odebrać i podpisać u wychowawcy świetlicy od dnia 07.09.2021 r.
 9. Rodzic może rozwiązać umowę wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia według wzoru podanego w umowie.

Druk umowy do pobrania:

umowa żywienie