KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGOKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

w Dąbrowie Górniczej

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2022 r.podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
I półrocze roku szkolnego 2021/2022od 1 września 2022 r. do

31 stycznia 2023 r.
Statut Szkoły Podstawowej
nr 3
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Ferie zimowe16 stycznia 2023 r. –

29 stycznia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.poz.1603 z późn. zm.).
II półrocze roku szkolnego 2021/2022od 1 lutego 2023 r. do

23 czerwca 2023 r.
Statut Szkoły Podstawowej nr 3
Wiosenna przerwa świąteczna06 – 11 kwietnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Rekolekcje wielkopostne

27, 28, 29.03.2023 r. podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.1992. Nr 36. poz. 155 z późń. zm.)

Egzamin ósmoklasisty

23, 24, 25.05.2023 r. art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23 czerwca 2023 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).