HISTORIA SZKOŁY


Historia Szkoły nr 3 sięga końca XIX wieku. Pierwszym kierownikiem szkoły mieszczącej się wówczas przy ulicy Królowej Jadwigi był Antoni Kocot sprawujący swą funkcje do 1925 roku. Była to jedyna 6 klasowa szkoła w Dąbrowie Górniczej. Po przejściu Antoniego Kocota na emeryturę kierownictwo szkoły objął Zygmunt Szkup. W tym czasie była to już 7 klasowa publiczna szkoła powszechna nr 3 im. Stanisława Kostki, której siedzibą później stał się prywatny budynek przy ulicy Okrzei. Zygmunt Szkup będąc kierownikiem szkoły dał się poznać jako doskonały inspirator i organizator życia szkoły. W jego szkole ukazywała się gazetka „Echo Szkolne”, redagowana przez nauczyciela Lucjana Balcerowskiego. Pisemko szkolne przekształciło się w periodyk „Powszechniak”, który stał się pismem miejskim a nawet Zagłębiowskim. Zygmunt Szkup kierował szkołą do 1939 roku. W okresie okupacyjnym zajęcia w szkole odbywały się według okrojonego programu niemieckich władz oświatowych. Kierownikami szkoły w latach 1939 – 1945 byli Leon Dyja, Edmund Łańcucki. W latach 1950 – 51 szkołę przeniesiono do budynku po Gimnazjum Męskim na ulicę W. Łukasińskiego, a kierownikami szkoły byli w kolejności: Zbigniew Forma, Stefania Formowa, Wincenty Bednarczyk i Otylia Bednarczyk. Budowę obecnego gmachu szkolnego przy ulicy Mireckiego starano się zapoczątkować pod koniec lat trzydziestych, kładąc w 1939 roku kamień węgielny pod nowy gmach przy ulicy Mireckiego. Budowę ukończono dopiero w 1948 roku. W latach 1951 – 57 budynek szkolny rozbudowano, mieściło się w nim Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, które działało pod opieką Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dopiero we wrześniu 1972 władze oświatowe zadecydowały o połączeniu dwóch szkół SP nr 2 i SP nr3, których uczniowie rozpoczęli naukę w obecnym budynku przy ulicy Mireckiego przyjmując tradycje  SP nr 3. W dniu 17 listopada 1973 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, a jej patronem z okazji 500 lecia narodzin został Mikołaj Kopernik.

W latach1972 – 2015 dyrektorami szkoły byli:

pani Otylia Bednarczyk,
pani mgr Helena Grabowska
pan mgr Józef Szpicki
pani mgr Jolanta Barwińska
pani mgr Violetta Dziechecka – Pszkit.

Od września 2015 roku dyrektorem szkoły pozostaje pani mgr Anna Ciszewska