MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej

Naszym głównym celem jest zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie

Będziemy się zatem starać:

*  Zapewnić ciągłość realizacji zadań i celów uwzględnionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

*  Wspomagać i pozytywnie motywować talenty i możliwości dziecka.

*  Zapewnić właściwe warunki dla procesu uczenia się.

*  Działania edukacyjne opierać na życzliwości, szacunku i partnerstwie.

*  Zapewnić równość szans i sprawiedliwość społeczną.

*  Zachęcać do podejmowania ciągłego uczenia się (edukacja przez całe życie).

*  Propagować edukację środowiskową, ekologiczną, kulturalna, techniczną, naukę języków obcych i komputeryzację.

*  Kształtować nawyki kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz postawy prozdrowotne.